در نظر بازی ما بی خبران حیرانند

من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند

«حافظ»