بیتی از یک غزلم :

به من اجازه بده در سکوت خیره شوم

به حجم این همه زخم کبود بر دوشت ...