یک آزاد کوتاه:

روانشناس ها 

نیمه ی پر لیوان را می بینند

و پر تر از تمام نیمه های پر لیوان های جهان 

دل من است 

که از تو پر است !

پی نوشت :

نماند از سرد مهری های دوران در جگر آهم 

درختی را که سرما سوخت  دودش بر نمی آید

صائب تبریزی