حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما

بـلبلانیــم کــه در موســم گل خاموشیـــم

«حافظ»