بچه  که بودم با دیدن اولین دانه های برف به بازی  فکر می کردم . وامروز - در روزهای جوانی ام - با دیدن اولین دانه های برف  به پیری فکر می کنم. چه می دانم؟! اصلاشاید زندگی یعنی حباب سواری ! دوست دارم بروم.نه ! تو بیا، تا دلتنگی ات را فراموش کنم.